Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Sähköpoint Oy:n henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 27.10.2020. Viimeisin muutos 27.10.2020.

 • 1. Rekisterinpitäjä
  Sähköpoint Oy
  Fiskarsinkatu 7 D, 20750 TURKU
  +358 10 279 6940
  info@sahkopoint.fi
 • 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
  Markus Lindroos
  markus.lindroos@sahkopoint.fi
  +358 50 436 6377
 • 3. Rekisterin nimi
  Sähköpoint:in verkkosivujen yhteysrekisteri
 • 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
  – henkilötietolain 8 §:ssa säädetty: rekisteröidyn yksiselitteisesti antama suostumus

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito ihmisiin jotka lähestyvät rekisterinpitäjää nettisivuilla sijaitsevan lomakkeen kautta.
 • 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite, viestin sisältö, verkkoyhteyden IP-osoite.
 • 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeella lähetetyistä viesteistä, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.
 • 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu viestin lähettäjän kanssa.
 • 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 • 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 • 10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 • 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).